فروشندگان حرفه ای و راه های جذب ثروت (6)

مطالعه قسمت اول :  فروشندگان حرفه ای و راه های جذب ثروت (1)

مطالعه قسمت دوم :  فروشندگان حرفه ای و راه های جذب ثروت (2)

مطالعه قسمت سوم :  فروشندگان حرفه ای و راه های جذب ثروت (3)

مطالعه قسمت چهارم :  فروشندگان حرفه ای و راه های جذب ثروت (4)

مطالعه قسمت پنجم : فروشندگان حرفه ای و راه های جذب ثروت (5)

ادامه سخنرانی دکتر شفیعی…

فروشندگان حرفه ای و راه های جذب ثروت (6)

فروشندگان حرفه ای و راه های جذب ثروت (6)

یکی بود یکی نبود.در یک روز آفتابی که نسیم خنک میوزید

یک خرگوش و یک لاک پشت قرار مسابقه با هم گذاشتند.

هر دو پشت خط اول مسابقه ایستادند و با صدای شکلیک، حرکت خود را آغاز کردند.

خرگوش با سرعت زیاد جلو میرفت و لاک پشت آهسته آهسته حرکت میکرد.

ظاهرا با این سرعت نمیتوانست به خرگوش برسد.

خرگوش هم خیالش از بابت آرام آمدن لاک پشت و نرسدنش به او راحت بود پس سرعت خود را کم کرد و به خودش گفت

من خیلی دویدم و خسته ام.لاک پشت هم حالا حالاها به من نمیرسد، پس بهتر است زیر سایه درختی استراحت کنم.

در راه درخت تنومندی پیدا کرد و زیر سایه درخت نشست.پرچم پایان خط از آن نقطه پیدا بود و نشان میداد که چیزی به پایان خط نمانده است.

خرگوش میتوانست در چند ثانیه به خط پایان برسد.پس با خود گفت

کمی اینجا استراحت میکنم و بعد با سرزندگی و شادی به خط پایان میروم.

با تصور نرسیدن لاک پشت به خود و رفع خستگی زیر آن درخت به خواب عمیقی فرو رفت.

لاک پشت با همان سرعت آرام خود، از کنار خرگوش رد شد.

با رسیدن او به خط پایان خط، صدای شکلیک پایان زده شد و خرگوش از خواب پرید و دنبال دلیل شلیک گشت.

فهمید که در خواب غفلت بوده است و لاک پشت برنده شده.

آهسته و پیوسته 

نکته این مسابقه است.

بعد از مسابقه خرگوش به لاک پشت گفت :

بیا یک بار دیگر مسابقه بدهیم.

لاک پشت میگوید:تو تند وسریع هستی و سریع میبری.من به شرطی دوباره مسابقه میدهم که مسیر را تعیین کنم.

خرگوش قبول میکند و لاک پشت مسیر جدیدی را انتخاب میکند.

شلیک حرکت زده میشود.خرگوش با سرعت زیاد حرکت میکند.او تصمیم میگیرد تا زمانی که به خط پایان نرسیده استراحت نکند.

در مسیر به رودخانه ای با پهنای زیاد میرسد که نمیتواند از روی آن رد شود.به دنبال راه چاره میگردد.

در این زمان لاک پشت با همان سرعت آهسته و پیوسته به داخل رودخانه میرود و عرض آن را طی میکند و به خط پایان میرسد.

نکته این مسابقه این است که قابلیت هایت را دریاب و توسعه فردی داشته باش.

خرگوش کمی با خود فکر میکند تا راهی پیدا کند که هم خودش برنده باشد و هم لاک پشت.

پس به لاک پشت میگوید:بیا با هم کار کنیم و یک تیم باشیم.مسلما این بهترین روش برای زندگی همه ماست.

آخرین قسمت فردا قرار میگیرید…

 

Related Post