بوم مدل کسب و کار (قسمت آخر)

بوم مدل کسب و کار (قسمت آخر)

بوم مدل کسب و کار (قسمت آخر)

مطالعه بوم مدل کسب و کار (5) 

مطالعه بوم مدل کسب و کار (4)

مطالعه بوم مدل کسب و کار (3)

مطالعه بوم مدل کسب و کار (2) 

مطالعه بوم مدل کسب و کار (1)

پروفسور یوسفی ادامه میدهد…

مدل سوم جریان درآمدی است.

هفت روش در ثروت آفرینی وجود دارد که من چندتا از آنها را میگویم.من این روش ها را با تحقیق بدست آوردم و خودم این اسامی را بر روی آن قرار دادم.

      • کندلوس:این روش از دکتر جهانگیری است و میگوید هر روز به دنبال ایده جدید باشید.
      • زرماکارون:این روش از آقای سلطانی است و از باشگاه مشتریان استفاده میکند.مشتریان را به طلایی، نقره ای، برنزی، مسی و آهنی دسته بندی میکند.مشتریان آهنی کسانی هستند که فقط ضرر میدهند و وقت را تلف میکنند.این مشتریان را کنار بگذارید.
      • ماتوشیتا:ارزش قائل شدن به خود و ثروتت.کتاب “نه برای لقمه ای نان” نمونه بارز از ارزش قائلی برای ثروت است.

دی جی کالا این جمعه ای را که گذشت را به اسم black Friday گذاشت و 400 میلیارد در آورد.

دیگه وقتمون تمام شده است و به مدل های بعدی نمیرسیم.

مردی از ردیفهای وسط گفت:

ممکنه اسلاید هارا آرام آرام جلو بزنید.

پروفسور یوسفی با کنترلی که دستش بود اسلایدها را تک به تک جلو برد.من فقط عنوان را میخواندم.

مدل چهارم پیشنهادی

مدل پنجم ارتباط با مشتری

مدل ششم منابع کلیدی

پروفسور یوسفی گفت: منابع کلیدی مثل چه چیزهایی؟

خانمی جواب داد :

آدمها، مشتریان.

پروفسور یوسفی ادامه داد:

بله منابع انسانی سرمایه های انسانی اند.مدل بعدی شرکای کلیدی است.کسانی که شبیه خودت باشند.مدل هشتم ساختار هزینه:چقدر باید داشته باشی؟مدل نهم منابع کلیدی:چطور باید برنامه ریزی کنی؟این از نه مدلی که قرار بود بهتون بگم ولی متاسفانه دیگه وقت نیست.

از این که زمان انقدر سریع گذشت متعجب بودم با این حال بد هم نبود چون دیروقت نشده بود.هوا تاریک بود و ساعت شش و نیم عصر بود.

تعدادی دور پروفسور یوسفی جمع شدند ولی سالن در حال خالی شدن بود.من هم مسیر سمت سرویس بهداشتی که زیر زمین قرار داشت را پیش گرفتم.وقتی برگشتم غیر پنج شش نفر،  دیگه کسی باقی نمانده بود پس از اتاق بازرگانی خارج  و به سمت خانه رهسپار شدم.

Related Post